foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na naszej stronie! Znajdziesz tu informacje przede wszystkim dla uczniów, ale również dla rodziców jak i dla kadry pedagogicznej. Witamy również Was drodzy goście!

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzynach

im. Ziemi Mazurskiej

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzynach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zsporzyny.pl

     Data publikacji obecnej wersji strony internetowej: 14.01.2013r.

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań:

    - cel linku nie jest odpowiednio określony,
    - załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
    - pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
    - niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,

     Mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

    - pochodzą z różnych źródeł,
    - opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
    - posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
    - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Oświadczenie sporządzono dnia: 14.01.2021r

     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
    

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Lewandowicz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 89 6211 503. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

     Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

     Dostępność architektoniczna

      Zespół Szkolno-Przedszkolny, Orzyny 34. 

      Opis dostępności wejścia do budynku oraz 

     Na teren szkoły prowadzi główna brama wjazdowa dla pojazdów i osób pieszych. Główne wejście do budynku szkoły jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych. Z drugiej strony szkoły znajduje się boczna brama wjazdowa dla pojazdów i osób pieszych, na korytarzy znajdują się stopnie schodowe. 

     Przy wejściu głównym znajduje się pomieszczenie, w którym przebywają pracownicy szkolni. Jeden z pracowników zgłasza w sekretariacie przyjście osoby-interesanta?? niepełnosprawnej. Pracownik administracyjny schodzi na parter do osoby zainteresowanej. 

      Opis dostępności korytarzy, schodów, wind oraz toalet.

      W budynku  szkoły korytarze,   schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym.
W budynku dwukondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby  osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. Toaleta znajduje się na parterze, nie jest przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

      Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
      W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

      Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
     Na terenie placówki jest parking, ale nie ma  wyznaczonego miejsca postojowego dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

      Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu   lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.
      Na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzynach  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W przypadku zebrań z Rodzicami jest możliwość zatrudnienia tłumacza z zewnątrz. 

      Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.