Rok szkolny 2021/2022
W szkole realizowany jest "Program dla szkół"
Mleko i przetwory mleczne oraz Owoce i warzywa.

 

Rok szkolny 2019/2020 oraz 2020/2021

Akademia kompetencji w Szkołach Podstawowych Gminy Dźwierzuty


Numer projektu: RPWM.02.02.01-28-0179/17

Projekt pn. ""Akademia kompetencji w szkołach podstawowych w Gminy Dźwierzuty"" jest realizowany w partnerstwie pom. Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera i gminą Dźwierzuty (gmina wiejska) w okresie IX 2019–VIII 2021. Wartość projektu:423 593,40 zł, w tym wkład własny niefinansowy: 21 280,00 zł (5%). Koszt przypadający na jednego uczestnika: 2921,33zł.
Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gminy Dźwierzuty oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez:
a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 120 ucz. (60K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi, wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym;
b) rozwój kompetencji 15 nauczycieli (12K);
c) przeszkolenie rodziców/opiekunów 10 (9K) – wspieranie rozwoju dzieci,
d) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowni szkolnych przyrodniczej i matematycznej oraz TIK w Szkole Podstawowej w Linowie, Szkole Podstawowej w Rumach i Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach.


Dofinansowanie UE: 360 054,38 zł.